Over riskforum.nl

riskforum.nl brengt mensen, ervaring en kennis met elkaar in verbinding, waardoor deze kennis en ervaring beter wordt ontsloten en beschikbaar is voor een grotere groep belangstellenden. riskforum.nl wil haar bezoekers en leden inspireren en uitdagen om de kennis en ervaring zelf te toetsen, toe te passen en weer te combineren tot nieuwe inzichten.

riskforum.nl geeft hieraan invulling vanuit de volgende kernwaarden:

  • Verbinding
  • Vernieuwing
  • Vakkundig
  • Vertrouwen

[hb_title subtitle=””] verbinding [/hb_title]

Binnen het vakgebied van risicomanagement zijn er verschillende ‘silo’s’ waarin specialismen tot in detail zijn uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan Business Continuïty Management, Security Management, Crisis Management en Communicatie. Om kennis te verdiepen en te verbreden en vooral ook actueel te houden is specialisme een noodzaak. Maar het gevaar ligt op de loer dat de silo’s onvoldoende doorbroken worden en dat op verschillende plekken het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Naast specialisme is er dus ook behoefte aan een totaal overzicht in de betreffende context.

In de eerste plaats wil riskforum.nl de verschillende ‘silo’s’ en managementdisciplines in samenhang bezien en waar wenselijk en nodig doorbreken en bij elkaar brengen. In de tweede plaats wil riskforum.nl hierbij het òf-òf denken doorbreken door de vakinhoudelijke onderwerpen, methoden en technieken te verbinden met vraagstukken rondom cultuur, gedrag en vaardigheden. In de afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan de meer harde, procesmatige kant van de vakinhoudelijke methoden, technieken en modellen. Sinds een paar jaar is er een kentering merkbaar en is er meer behoefte en aandacht voor gedrag, communicatie, (risico)perceptie en cultuur.

Daarnaast wil riskforum.nl de ervaring en kennis vanuit de verschillende branches delen met de verschillende partijen in de markt. U kunt hierbij denken aan de Financiële Dienstverlening, Overheid, Gezondheidszorg, MKB en Industrie. riskforum.nl wil een onbegrensd sociaal netwerk opbouwen en de dialoog tussen organisaties versterken, met gebruikmaking van sociale media.

[hb_title subtitle=””] vernieuwing [/hb_title]

Uit de praktijk blijkt dat bedrijven die ertoe doen, naast hun performance, drie zaken goed op orde hebben. Zij hebben het vermogen om door middel van een eenduidige richting, een superieure uitvoering en een groot innovatievermogen te excelleren. riskforum.nl wil een aanjager zijn voor dit vermogen van organisaties om creatief te zijn door bestaande patronen te doorbreken en nieuwe inzichten op het terrein van risicomanagement te delen en implementeren. Bijvoorbeeld door de bekende valkuilen van het transformeren van een organisatie onder de loep te nemen en te delen hoe je dit kunt vermijden. riskforum.nl stimuleert organisaties om een cultuur te creëren van continue verandering die kan bijdragen om het concurrentievoordeel te behouden in een veranderende wereld, waarbij het gangbare denken aangepast wordt aan de vragen van vandaag. Vanuit meerdere invalshoeken kan riskforum.nl een platform bieden om ‘best practices’ te delen.

[hb_title subtitle=””] vakkundig [/hb_title]

riskforum.nl wil tevens een professioneel platform zijn om state-of-art- kennis te delen met belanghebbenden in de profit en non-profit sector. Kennis moet voor iedereen bereikbaar zijn. Op deze wijze kan de vakinhoud getoetst worden op bruikbaarheid door de ervaringen van verschillende partijen hieraan te koppelen. Het streven is daarbij om de kwaliteit op een hoog peil te houden en waar mogelijk te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. riskforum.nl wil onderscheidend zijn en het verschil maken door praktisch èn inhoudelijk te zijn in combinatie met kennis en gedrag.

Tevens staat riskforum.nl voor een maatschappelijk doel: door risico-informatie beter te ontsluiten en breder beschikbaar te maken wil riskforum.nl een bijdrage te leveren aan risicopreventie. riskforum.nl stelt het gezamenlijke belang van professionals en hun stakeholders voorop en wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het vakgebied. Door middel van het versterken van de samenwerking tussen de partijen in de markt wil riskforum.nl de best mogelijke oplossingen op het vakgebied stimuleren. Daardoor wil riskforum.nl indirect een bijdrage leveren aan de duurzame bescherming van de continuïteit en de kwaliteit van organisaties.

[hb_title subtitle=””] vertrouwen [/hb_title]

Vertrouwen is key. Het is de basis voor het uitwisselen van risico-informatie. Dit begint bij het je kwetsbaar durven opstellen en daarmee ook vertrouwen geven.  In veel organisaties is er nog te vaak sprake van een ‘blame and shame’ cultuur: een absolute dooddoener voor een open dialoog over risico’s en een creatorium voor nieuwe ideeën en mogelijkheden voor verbetering en groei.

riskforum.nl wil stimuleren dat keuzes worden gemaakt op basis van een open risicodialoog. riskforum.nl wil het platform zijn om de verkregen informatie effectief in te zetten in de eigen praktijk en hierbij integer om te gaan met de informatie. Bronvermelding is hiervoor noodzakelijk waarbij wij een ieder uitnodigen een actieve bijdrage te leveren aan het vakgebied en ook de opgedane informatie kritisch te blijven toetsen op actualiteit, mate van innovatie en toepasbaarheid. Vertrouwen is besmettelijk en maakbaar, daar zijn wij van overtuigd, maar dan wel op een integere en intrinsieke wijze. Vertrouwen is geen rationele belevenis en alles kan niet rationeel verklaard worden maar wordt gewogen met gevoel. Echt vakmanschap kan hiertoe bijdragen.

riskforum3435

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *